DPG is a comprehensive underwater photography website and community for underwater photographers. Learn underwater photography techniques for popular digital cameras and specialized professional underwater equipment (wide angle, macro, super macro, lighting and work flow). Read latest news, explore travel destinations for underwater photography. Galleries of professional and amateur underwater photography including wrecks, coral reefs, undersea creatures, fashion and surfing photography.
Dive Photo Guide
Falidron Falidron

Information

Country:Edit
United States
URL:Edit
Shoots:Edit
Photo, Video
Years Shooting:Edit
25 years

Equipment

CamerasAdd
N/A
Housings
N/A
StrobesAdd
N/A

Destinations

Destinations I've DivedAdd
Destinations I want to DiveAdd
# of Dive Trips Per Year
4 trips per yearEdit

Falidron Falidron

Change email or password
Adwokat Zygmunt od 2010 r. jest wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Gnieźnie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wielkopolskiego w Gnieźnie. W trakcie aplikacji adwokackiej odbywanej w Katowicach zdobyła bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz gospodarczego.

Aktualnie w ramach prowadzonej Kancelarii świadczy usługi prawne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, karnego oraz administracyjnego zapewniając wszechstronną pomoc prawną. Posiada doświadczenie przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych oraz w zakresie reprezentowania przed organami w postępowaniu karnym (przygotowawczym, sądowym) oraz w postępowaniu przed sądami powszechnymi oraz przed innymi instytucjami: Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Krajową Izbą Odwoławczą, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów itp.

W obrębie jej szczególnych zainteresowań pozostaje prawo cywilne, prawo gospodarcze oraz sprawy z tzw. elementem obcym (z zakresu międzynarodowego postępowania). Chętnie podejmuje się także prowadzenia innych spraw wymagających dużego zaangażowania.

W szczególności w toku dotychczasowej praktyki Adwokat Natalia Rochowiak pomagała m.in. w skomplikowanych postępowaniach związanych z odzyskaniem wywłaszczonych nieruchomości, uzyskaniem odszkodowania z tytułu błędów w sztuce lekarskiej, zwrotu należności z tytułu tzw. polislokat, stosowaniem niedozwolonych klauzul umownych. Uczestniczyła także w procedurach związanych z negocjowaniem umów handlowych (w tym także zawieranych w ramach procedur przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych) oraz opracowywaniem rozbudowanych projektów aktów prawnych (regulaminów, uchwał, porozumień cywilnoprawnych).

Adwokat Gniezno Zygmunt świadczy także pomoc przedsiębiorcom na etapie inicjowania działalności gospodarczej (opracowując projekty aktów założycielskich, umów oraz dokonując rejestracji w KRS) oraz już po uruchomieniu działalności w ramach stałej opieki prawnej lub jednorazowych zleceń dbając o zapewnienie przedsiębiorcom bezpieczeństwa prawnego w ramach podejmowanych przez nich transakcji oraz zapewniając windykację należności.

Ukończony kurs języka angielskiego prawniczego, jak również zdobycie w toku dotychczasowej praktyki bogatego doświadczenia w tym także w zakresie procedur obowiązujących przed międzynarodowymi organami sądowymi zapewnia wysoki standard świadczonych usług. Kancelaria Adwokat Natalii Rochowiak posiada dostęp do obszernej bazy aktów prawnych i orzeczeń europejskich.

Nadrzędnym celem Kancelarii STW jest zapewnienie profesjonalnej pomocy prawnej świadczonej na najwyższym poziomie.

'''Usługi'''
Kancelaria Adwokacka oferuje szeroki zakres usług prawniczych.

Świadczona pomoc prawna obejmuje m.in.:

- udzielanie porad prawnych,
- sporządzanie pism procesowych
(np. pozwy, wnioski, apelacje),
- sporządzanie innych dokumentów prawnych
(np. wezwania do zapłaty, opinie prawne),
- opracowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
- prowadzenie negocjacji,
- zastępstwo procesowe.'''Kancelaria oferuje pomoc prawną z następujących dziedzin prawa:'''

· PRAWO KARNE

- reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym
- obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
- obrona w sprawach o wykroczenia
- sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa

oraz prywatnych aktów oskarżenia

PRAWO KARNE WYKONAWCZE
w tym m.in.:
- warunkowe przedterminowe zwolnienie
- odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
- udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności

PRAWO CYWILNE
w tym m.in.:
- prawo rzeczowe
(np. ochrona prawa własności)
- prawo zobowiązań
(np. sprawy o zapłatę, o odszkodowanie)
- sprawy spadkowe
- postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne

PRAWO RODZINNE
w tym m.in.:
- sprawy o alimenty
- sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
- sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
- sprawy związane z pochodzeniem dziecka
- odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne
- ubezwłasnowolnienia

PRAWO MEDYCZNE
w tym m.in.:
- odpowiedzialność karna za błędy medyczne
- odpowiedzialność cywilna za błędy medyczne
(odszkodowanie, renta, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę)
- odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez leki
- roszczenia w przypadku naruszenia praw pacjenta
- postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

PRAWO ADMINISTRACYJNE
w tym m.in.:
- reprezentowanie przed organami administracji publicznej
- sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
- sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
- zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowo-administracyjnym


What I look for in a Dive Operator:
N/A

Gallery

MyFAlls
MyFAlls
Sponsors
Newsletter
 
Travel with us